உதடுகள்

ஊடலுடன் பிரிந்து
கூடலுடன் இணைந்து 
சந்தோசா வாழ்க்கை நடத்தும் 
தம்பதிகள்

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge